معرفی سنگ ها و گوهرهای قیمتی و نیمه قیمتی محبوب در ایران

3
فیروزه
Agate
عقیق
4
کوارتز
4
لاجورد

5
یشم

6
حدید

7
لعل

8
مروارید

9
کهربا

10
یاقوت

11
مرجان

12
لابرادوریت

16
سرپنتین(شاه مقصود)

15
سیترین

14
فلورین

13
گارنت

18
زمرد

21
الماس

25
دلربا

17
زیرکن
22
اوپال

24
جاسپر
20
ابسیدین

26
زبرجد
23
توپاز

19
آمیتیست